ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

തേൻപൂവള്ളി
Polygonaceae 680 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antigonon leptopus
Antigonon leptopus
Antigonon leptopus
Antigonon leptopus