ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Argemone mexicana L.

എരുമക്കള്ളി
Papaveraceae 659 491 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana