ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Argyroxiphium sandwicense DC. EN

 
Asteraceae 29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyroxiphium sandwicense
Argyroxiphium sandwicense
Argyroxiphium sandwicense
Argyroxiphium sandwicense