ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino

 
Poaceae 32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus