ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asclepias curassavica L.

ചെമ്മുള്ളി
Asclepiadaceae 1,528 1,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica