ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Astelia menziesiana Sm.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astelia menziesiana
Astelia menziesiana