ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Atriplex lentiformis (Torr.) S. Watson

 
Chenopodiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex lentiformis
Atriplex lentiformis
Atriplex lentiformis

Atriplex semibaccata R. Br.

 
Chenopodiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Atriplex semibaccata