ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bacopa monnieri (L.) Pennell LC

ബ്രഹ്മി
Scrophulariaceae 25 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri