ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 68 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris