ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 254 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra