ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buddleja asiatica Lour. LC

 
Buddlejaceae 45 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja asiatica
Buddleja asiatica
Buddleja asiatica
Buddleja asiatica

Buddleja davidii Franch.

 
Buddlejaceae 10,775 8,699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii

Buddleja madagascariensis Lam. LC

 
Buddlejaceae 53 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis
Buddleja madagascariensis
Buddleja madagascariensis
Buddleja madagascariensis