ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

കഴഞ്ചി
Fabaceae 158 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 178 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala