ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cajanus cajan (L.) Millsp.

തുവര
Fabaceae 503 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan