ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carduus pycnocephalus L.

 
Asteraceae 2,450 1,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus