ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev LC

 
Liliaceae 197 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa