ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl

 
Dryopteridaceae 150 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum