ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

 
Dryopteridaceae 482 348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis