ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LC

 
Fabaceae 545 345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia