ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Deparia petersenii (Kunze) M. Kato

 
Dryopteridaceae 20 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii