ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. LC

 
Fabaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium

Desmodium heterocarpon (L.) DC.

 
Fabaceae 30 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon

Desmodium incanum DC.

 
Fabaceae 127 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum

Desmodium intortum (Mill.) Urb. LC

 
Fabaceae 93 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

 
Fabaceae 45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum

Desmodium triflorum (L.) DC.

 
Fabaceae 174 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum