ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dianella sandwicensis Hook. & Arn.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianella sandwicensis
Dianella sandwicensis