ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dicliptera chinensis (L.) Juss.

 
Acanthaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicliptera chinensis
Dicliptera chinensis
Dicliptera chinensis
Dicliptera chinensis