ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

കാട്ടയമോദകം
Chenopodiaceae 387 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides