ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janchen

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis ciliaris
Eragrostis ciliaris

Eragrostis cumingii Steud.

 
Poaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 33 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis superba Peyr.

 
Poaceae 143 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. LC

 
Poaceae 31 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides

Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud.

 
Poaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis