ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eucalyptus botryoides Sm. NT

 
Myrtaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. NT

 
Myrtaceae 818 562 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus deglupta Blume VU

 
Myrtaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta

Eucalyptus globulus Labill. LC

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ്
Myrtaceae 2,471 1,813 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus gomphocephala DC. VU

 
Myrtaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala
Eucalyptus gomphocephala
Eucalyptus gomphocephala
Eucalyptus gomphocephala

Eucalyptus pilularis Sm. NT

 
Myrtaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus pilularis
Eucalyptus pilularis

Eucalyptus robusta Sm. NT

 
Myrtaceae 112 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta

Eucalyptus saligna Sm. LC

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus saligna

Eucalyptus tereticornis Sm. LC

 
Myrtaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis

Eucalyptus viminalis Labill. NT

 
Myrtaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis