ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gomphrena globosa L.

 
Amaranthaceae 2,080 1,723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Gomphrena serrata L.

 
Amaranthaceae 246 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata