ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose DD

 
Cactaceae 1,420 1,217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus