ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

 
Poaceae 410 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta
Hyparrhenia hirta
Hyparrhenia hirta
Hyparrhenia hirta

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

 
Poaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia rufa