ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hypoestes phyllostachya Baker

 
Acanthaceae 2,724 2,587 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya