ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hypoestes phyllostachya Baker

 
Acanthaceae 4,137 3,893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya