ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lindernia crustacea (L.) F. Muell. LC

 
Scrophulariaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea