ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lotus pedunculatus Cav.

 
Fabaceae 1,078 739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus