ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

 
Fabaceae 274 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides