ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melia azedarach L. LC

ശീമവേപ്പ്
Meliaceae 4,853 3,556 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach