ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melinis minutiflora P. Beauv.

 
Poaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora

Melinis repens (Willd.) Zizka

 
Poaceae 284 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens