ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mucuna gigantea (Willd.) DC.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mucuna gigantea

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle

 
Fabaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mucuna sloanei
Mucuna sloanei
Mucuna sloanei
Mucuna sloanei