ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

 
Dryopteridaceae 615 447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

 
Dryopteridaceae 1,115 983 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia

Nephrolepis exaltata (L.) Schott LC

 
Dryopteridaceae 1,906 1,769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata

Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr.

 
Dryopteridaceae 109 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata