ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl.

 
Rosaceae 21 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Osteomeles anthyllidifolia
Osteomeles anthyllidifolia
Osteomeles anthyllidifolia
Osteomeles anthyllidifolia