ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

 
Scrophulariaceae 546 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parentucellia viscosa
Parentucellia viscosa
Parentucellia viscosa
Parentucellia viscosa