ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Photinia davidiana (Decne.) Cardot

 
Rosaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Photinia davidiana
Photinia davidiana
Photinia davidiana
Photinia davidiana