ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pimenta dioica (L.) Merr. LC

സർവ സുഗന്ധി
Myrtaceae 72 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica