ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Piscidia piscipula (L.) Sarg. LC

 
Fabaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piscidia piscipula
Piscidia piscipula
Piscidia piscipula
Piscidia piscipula