ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. LC

മാനിലപ്പുളി
Fabaceae 277 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pithecellobium dulce
Pithecellobium dulce
Pithecellobium dulce
Pithecellobium dulce