ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

സാലിമരം
Fabaceae 115 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prosopis juliflora
Prosopis juliflora
Prosopis juliflora
Prosopis juliflora