ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pueraria montana (Lour.) Merr.

 
Fabaceae 184 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pueraria montana
Pueraria montana
Pueraria montana
Pueraria montana

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

തോട്ടപ്പയർ
Fabaceae 50 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides
Pueraria phaseoloides
Pueraria phaseoloides
Pueraria phaseoloides