ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. LC

തവിട്ടുമരം
Myrtaceae 34 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa