ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Salsola tragus L.

 
Chenopodiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Salsola tragus
Salsola tragus