ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Samanea saman (Jacq.) Merr. LC

 
Fabaceae 30 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Samanea saman
Samanea saman
Samanea saman
Samanea saman