ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sambucus nigra L. LC

സാംബുകസ് നൈഗ്ര
Caprifoliaceae 19,456 15,350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra