ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran VU

 
Cactaceae 4,428 4,027 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata