ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston

 
Fabaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stylosanthes fruticosa
Stylosanthes fruticosa
Stylosanthes fruticosa
Stylosanthes fruticosa